Kvalitetssäkring med ForshagaSpridaren

Alltsedan vår första sandspridare tillverkades har användarvänlighet och driftsäkerhet varit viktiga egenskaper hos våra styrsystem. Föraren har alltid enkelt kunnat kontrollera maskinens funktioner från förarhytten. Vårt senaste system, Time, som funnits på marknaden sedan 2005 är trådlöst och har integrerad GPS-styrning.

Alla maskiner levereras som standard med GPS som en integrerad del i sitt styrsystem. De arbeten som utförs med maskinen loggas helt automatiskt i appen, vilket ger möjlighet för uppföljning och kvalitetssäkring. För realtidsrapportering av driftsdata uppfylls också myndigheternas krav enligt CEN-15430.


En kort demonstrationsfilm av TimeReport.

LOGGNING

För dokumentation och uppföljning skapas loggfiler kontinuerligt där maskinens alla aktiviteter sparas med GPS-position och tidpunkt. Kunder med serviceavtal har fri tillgång till loggfilerna.

TIME REPORT

För uppföljning finns ett lättanvänt program Time Report, där all insamlad data presenteras tydligt i en kartbild. Programmet kan utan kostnad laddas ned från våra kundsidor.

Genom att markera ett område på kartan fås alla basuppgifter för fakturering, rapporter och statistik. Peka på en punkt och få all relevant information t.ex. tid och utspridd mängd.

Time Report - uppföljning, incidentrapportering, kvalitetssäkring

RAPPORTER

Rapport av område

I Time Report kan användaren snabbt skapa enkla rapporter där alla aktiviteter inom ett område sammanfattas för utskrift. Rapporten innehåller karta, utspridd mängd och åtgången tid summerad för respektive aktivitet.

Det är också möjligt att peka på en specifik plats i händelse av incident för att få sekundvis information om utfört arbete exempelvis som underlag vid försäkringsärenden.

REALTIDSRAPPORTERING

Alla våra maskiner kan i realtid skicka vidare driftsdata till externa enheter enligt protokoll specificerat i CEN-15430. Externa systemleverantörer såsom Mowic och Zeekit kan därför automatiskt ta emot denna data i sina system för vidare behandling enligt krav ställda av exempelvis Trafikverket. Detta gör maskinerna särskilt lämpliga för bruk mot beställare som har uppföljningskrav.